Stadgar

STADGAR HUSUMS IF BK 

Innehåll

STADGAR 1

1 kap Allmänna bestämmelser 2

1 §  Ändamål 2

2 §  Föreningens namn m.m. 2

3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m. 2

4 §  Beslutande organ 3

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår 3

6 §  Firmateckning 3

7 §  Stadgeändring 3

8 §  Tvist/skiljeklausul 3

9 § Upplösning av föreningen 3

2 kap Föreningens medlemmar 4

1 §  Medlemskap 4

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter 4

3 §  Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten 5

4 §  Utträde 5

5 §  Uteslutning m.m. 5

6 § Överklagande 6

7 § Medlemskapets upphörande 6

3 kap  Årsmöte 6

1 §  Tidpunkt och kallelse (alt 1) 6

1 §  Tidpunkt och kallelse (alt 2) 6

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 7

3 §  Sammansättning och beslutförhet (alt 1) 7

3 §  Sammansättning och beslutförhet (alt 2) 7

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 7

5 §  Ärenden vid årsmötet 7

6 §  Valbarhet 8

7 §  Extra årsmöte 8

8 §  Beslut och omröstning 9

9 §  Ikraftträdande 9

4 kap  Valberedning 9

1 §  Sammansättning 9

2 §  Åligganden 10

5 kap  Revision 10

1 §  Revisorer och revision 10

6 kap  Styrelsen 10

1 §  Sammansättning 10

2 §  Styrelsens åligganden 11

3 §  Kallelse, beslutförhet och omröstning 11

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten 12

7 kap  Övriga föreningsorgan 12

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan 12

2 §  Instruktioner 12

3 §  Budget och verksamhetsplan 12

1 kap Allmänna bestämmelser

1 §  Ändamål 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap. RF:s stadgar, bilaga). 

Föreningen ska bedriva följande idrotter:

Brottning, FS,GR och WW.

med särskild inriktning att: 

Bedriva brottningsträning och tävling för barn ungdomar och vuxna, från lek till elitnivå.

2 §  Föreningens namn m.m.

Föreningens fullständiga namn är

Husums IF BK

Föreningens organisationsnummer är 

889601-2443

Föreningen har sin hemort i Husum, Örnsköldsviks kommun.

3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har beviljats medlemskap i föreningen.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska  Brottningsförbundet

och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SF blir föreningen även medlem i RF-SISU Västernorrland (distrikt), vilket är det distrikt där föreningen har sin hemort. 

Genom medlemskap i SF blir föreningen dessutom medlem i Västernorrlands Brottningsförbund specialidrottsdistriktsförbund (SDF), vilket är det SDF där föreningen har sin hemort. 

Föreningen är skyldig att följa ovan nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och fattade beslut. 

Föreningen ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att mångfald inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår. 

På begäran av RF och övriga organ enligt 8 kap. 5 RF:s stadgar, är föreningen skyldig att lämna uppgifter m.m. 

4 §  Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

6 §  Firmateckning 

Föreningens firma tecknas var för sig av ordförande samt kassör.

Firmatecknarna har rätt företräda föreningen i samtliga angelägenheter vad gäller föreningens engagemang vid Handelsbanken och samtliga dess dotterbolag samt underteckna erforderliga handlingar. 

Firmatecknarna är dock införstådda med att de handlingar och avtal som firmatecknare undertecknar ska föregås av ett beslut av årsmöte eller styrelse

7 §  Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen.

8 §  Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är, eller när omtvistat rättsförhållande gällde var, enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, Distrikt, SF, RF, Antidopingstiftelsen eller Antidoping Sverige AB (ADSE) får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i SF:s eller RF:s stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd. 

Talan måste anhängiggöras senast inom två år från tvistens uppkomst. 

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett av föreningen bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, tillsammans med kopia av årsmötets protokoll, revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till föreningens SF (Svenska XX).

2 kap Föreningens medlemmar

1 §  Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskapet ifrågasätts. 

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den sökande inom tre veckor till aktuellt SF.

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap. 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
 • ska betala medlemsavgift och andra avgifter som beslutats av föreningen,
 • accepterar genom sitt medlemskap att föreningen behandlar personuppgifter för ändamålet föreningsadministration i enlighet med gällande föreningsstadgar, 
 • har rätt att få information enligt gällande dataskyddslagstiftning om den personuppgiftsbehandling som medlemskapet i föreningen medför,
 • accepterar genom sitt medlemskap att personuppgifter behandlas för att åliggande som följer av medlemskapet,
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap. 2 §, 
 • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

3 §  Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har dessutom rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. 

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs aktuellt SF:s godkännande. 

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

4 §  Utträde

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller inte.

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande. 

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

5 §  Uteslutning m.m.

Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelse, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot idrottens värdegrund, föreningens stadgar, eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av styrelsen. Sådant beslut får inte fattas utan att medlemmen inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

6 § Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till föreningens SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

7 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

3 kap  Årsmöte

1 §  Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 §  Sammansättning och beslutförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förhinder får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock alltid rätt att företräda sina omyndiga barn. 

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år; 
 • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
 • att förfallna medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 §  Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)  1 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

d)  2  ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

e)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6 §  Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

7 §  Extra årsmöte

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som begärt ett extra årsmöte vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

8 §  Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster. 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet lämnade röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 §  Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat beslutas.

4 kap  Valberedning

1 §  Sammansättning 

Valberedningen ska bestå av ordförande och …(X antal…)….. övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män.

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 §  Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om vilka som avböjt omval. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater. 

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

5 kap  Revision

1 §  Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de revisorer som årsmötet utsett.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens räkenskaper och förvaltning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6 kap  Styrelsen

1 §  Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande samt  4 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män. 

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen. 

2 §  Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, föreningens SF:s och föreningens egna stadgar – ansvara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att 

 • se till att föreningen följer gällande lagar och andra bindande regler, däribland att begära att belastningsregisterutdrag visas upp enligt 8 kap. 5 § RF:s stadgar, 
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning och instruktioner för underliggande föreningsorgan samt hos SF uppdatera kontaktuppgifter enligt 8 kap. 5 § RF:s stadgar,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. 

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna genom en särskild upprättad arbetsordning. 

3 §  Kallelse, beslutförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som begärt sammanträdet kalla till det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. 

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning. 

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person. Sådana uppdrag kan gälla för viss tid eller tillsvidare.  

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

7 kap  Övriga föreningsorgan

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan

Föreningen ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande sektioner/kommittéer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Föreningen ska för sin administrativa verksamhet ha följande fasta kommittéer:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 §  Instruktioner

Styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har samt hur återrapportering till styrelsen ska ske. 

3 §  Budget och verksamhetsplan

Sektion/kommitté för respektive idrottsverksamhet samt övriga fasta kommittéer ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen/kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och plan ska ges in till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

RF:s STADGAR (utdrag)

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund (2021)

1 § 

Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund 

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden. 

Idrottens verksamhetsidé 

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. 

Definitioner och konstateranden: 

Med idrott avses organiserad fysisk aktivitet där träning och möjlighet till tävling bidrar till välmående. Den fysiska prestationen har mer än försumbar betydelse. Idrottsrörelsen lägger särskild vikt på följande fyra områden. 

Fysisk aktivitet: Det fysiska momentet är av mer än försumbar betydelse för själva aktiviteten, prestationen och resultatet. 

Träning: Idrotten består av träning och lek som ger möjlighet till fysisk, mental, social eller kulturell utveckling. 

Tävling: Idrotten har definierade tävlingsregler som bestäms och ägs av idrottens organisation. 

Välmående: Idrotten bygger på att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet. Hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande. 

Idrott består av 

träning och lek, tävling och uppvisning. 

Idrotten ger 

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. 

Vi organiserar vår idrott 

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. 

Vi delar in vår idrott 

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år. 

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. 

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. 

Hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande inom idrotten. 

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande och i breddidrotten tjänar även ofta prestation och tävlingsresultat som en sporre. 

Vi är en samlad idrottsrörelse 

som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor. 

Idrotten följer 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Idrottens vision 

Svensk idrott – världens bästa 

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass. 

Idrottens värdegrund 

Glädje och gemenskap 

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. 

Demokrati och delaktighet 

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. 

Allas rätt att vara med 

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. 

Rent spel 

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.