Policy

Policy för medlemskap och deltagande i Husums IF BK – Brottning

Medlemskap

 • För att delta i Husums IF BK:s tränings- och tävlingsverksamhet, skall samtliga aktiva (barn, ungdom, junior och senior) samt ledare och förtroendevalda, inneha medlemskap i Husums IF BK gällande för innevarande verksamhetsår.
 • Rekrytering av medlemmar bedrivs aktivt av samtliga i föreningen.
 • Medlemsavgiftens storlek behandlas och beslutas årligen av årsmötet.
 • Medlemskap i Husum IF BK krävs för att försäkring ska gälla vid eventuell uppkommen skada under träning och tävling samt transport till och från träning och tävling för aktiv samt ledare.

Tävlingslicens

 • Av brottningsförbundet beslutad tävlingslicens, betalas av Husums IF BK

Föreningsarbete

 • Det är önskvärt att varje medlem medverkar i föreningsarbete, ideella arbeten, funktionär i egna tävlingar för att stärka föreningens ekonomi.

Information

 • Hemsidan husumbrottning.se skall vara den naturliga anslagstavlan för klubben.
 • Information till medlemmar kan skickas via maillistor och sms grupper.

Sponsring/Reklam

 • Sponsorarbetet samordnas genom av styrelsen utsedd representant. Till sin hjälp har denne person en arbetsgrupp för sponsring.
 • De aktiva äger inte rätt att ingå sponsringsavtal utan att samråda med sponsoransvarig i styrelsen
 • Alla reklamrättigheter på tävlings- och träningskläder ägs av Husums IF BK

Tävlings- och lägerverksamhet

 • Utgångspunkt för alla av Husums IF BK arrangerade läger och tävlingsresor är Husum. Reseersättning utbetalas endast för ledare och aktiva som innehar medlemskap i Husums IF BK. Undantag kan göras efter beslut från styrelsen.
 • Husums IF BK arrangerar färdsättet på mest ekonomiska sätt och i proportion till vad som är rimligt för de aktiva. Om den aktiva väljer något annat färdsätt, skall denne själv stå för merkostnaden.
 • Den aktive betalar all förtäring under resorna till och från läger och tävlingar om inte annat beslutas.
 • Matersättning utbetalas av Husum IF BK till ledare.

Anmälningsavgift

 • Husums IF BK betalar anmälningsavgiften för ungdom, junior, senior till tävlingar och seriespel inom Sverige. Träningsläger samt utländska tävlingar beslutas om i aktuellt fall.

Dopning, alkohol, droger, tobak

 • Den aktive är skyldig att informera sig om RF:s dopningsregler samt följa dessa. Ertappas den aktive för dopningsbrott enligt RF:s (Riksidrottsförbundet) dopningsregler, ska ledarna med hjälp av styrelsen omedelbart vidta lämpliga åtgärder.
 • Klubbens syn på alkohol, droger och tobak är det samma som RF:s syn på detta. Vi vill inom idrottsrörelsen ”bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt”.
 • Inga alkoholdrycker (=spritdrycker, vin, starköl) skall förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn, ungdomar och seniorer.

Mobbing, sexuella trakasserier, rasism

 • Inom Husums IF BK tar vi avstånd från all form av kränkande behandling. Vi är en förening som värnar om alla människors lika rättigheter oavsett, kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.
 • Framkommer att någon form av kränkning förekommer ska ledarna med hjälp av styrelsen omedelbart vidta åtgärder.
 • Husums IF BK begär årligen uppvisande av ett begränsat registerutdrag för ledare som har direkt kontakt med barn.
 • Du som fysisk person och medlem vår idrottsförening kan uteslutas om du motarbetat föreningens verksamhet, brutit mot föreningens stadgar eller skadat föreningens intressen. Klubben kräver att personer associerade med klubben tar avstånd från våldsbrott samt annan aktivitet som svärtar klubbens anseende.Uppkommer situationer där aktiv eller ledare beter sig olämpligt kommer styrelsen att agera utefter uppkommen situation.

Detta policydokument är ett levande dokument som med tiden skall revideras till förändringar inom föreningen och i samhället som helhet.

UPPDATERAD: 15 FEB 2022 Skribent: Krister Östman